bedriftskunstforening rogaland

Skattepliktige bedriftskunstforeninger

Utvikling eller avvikling av bedriftskunstforeningene?

De ansatte er bedriftens mest verdifulle ressurs, og bedriftens kunstengasjement har tradisjonelt vært en populær velferdsordning. God kunst skaper diskusjon og engasjement, og bidrar til trivsel og godt arbeidsmiljø. Så hvordan kan trenden med det økende antallet nedlagte bedriftskunstforeninger snus?

Er bedriftskunstforeningen, med arbeidsgivers subsidiering av kunst og kunstopplevelser, i hovedsak et frynsegode eller et velferdsgode?»

Med de nye skattereglene f.o.m. januar 2019, har flere bedriftskunstforeninger varslet om nedleggelse. Ifølge Skatteetaten er naturalytelser goder som en arbeidstakeren mottar i annen form enn lønn. Noen kaller det også for frynsegoder. 

Bakgrunn

Med oljeprisfallet i 2014, påfølgende kostnadskutt i sektoren, samt reviderte skatteregler i 2019, er frivillig organisert velferdsarbeid i bedriftene truet. Flere bedriftskunstforeninger har de siste årene lagt ned, og; et endret tilbud, visningssteder, smakspreferanser og skatteregelverket, er alle blitt utpekt som utslagsgivende årsaker. Alt dette, med mer, leder frem til den brede problemstillingen:

–Hvorfor har så mange bedriftskunstforeninger i Stavanger-regionen blitt avviklet de siste årene?

To mulige årsaker (hypoteser):

A. Økonomi – oljebrems og justering av skattefritt beløp
 • Omstilling og økt press i arbeidsmarkedet, mindre aksept fra arbeidsgiver mht. tidsbruk på frivillige verv i arbeidstiden.
 • Ledelsen trekker sin økonomiske støtte mht. velferdsgodet, og skylder på at bedriftskunstforeningene er trekkpliktige iht. skatteloven. 1§ 5-15-1. Gaver i arbeidsforhold
 • Nye skatteregler i 2019 kompliserer regnskapsføringen og internrevisjonen mht. skattepliktige frynsegoder/naturalytelser.
B. Smak – svakere oppslutning blant de ansatte
 • Bedriftskunstforeningene treffer ikke målgruppen godt nok mht. kvalitet på innkjøpt kunst, og tilbudet om sosiale arrangement.
 • Yngre generasjoner, nye kunstsamlere, søker informasjon om kunst, samt videreutvikler sine preferanser andre steder enn hos bedriftskunstforeningen.
 • Utlodning av kunst på arbeidsplassen virker veldig «1990-tallet» – dvs. gammeldags.

Mulige løsninger

De nye skattereglene, som trådde i kraft 1. januar 2019 med virkning fra inntektsåret 2019, hadde en beløpsgrense på kr 1000,-. Men nå, i mars 2019, har regjeringen endret avgjørelsen, og det aggregerte beløpet de ansatte kan få i skattefrie gaver i løpet av et år, er doblet til kr 2000,-. Dermed kan bedriftskunstforeningen, dersom man ønsker å ha et velferdsgode helt uten skatteplikt for det enkelte medlem, finansiere driften på følgende måte:

 • Arbeidsgiver sponser de ansatte medlemmene av bedriftskunstforeningen med kr 2000 per år. 2Samsvarer med det nye beløpet de ansatte kan få i skattefri gave. Det utløser derfor ikke skatteplikt. Når det gjelder omvisninger vil det komme inn under reglene for rimelige skattefritak. Men dette må hele tiden vurderes konkret – eksempelvis ved utenlandsturer for å se på kunst. Med Hilsen Skatteetaten
 • Kostnadene ved å starte opp og drifte en egen bedriftskunstforening, herunder aktivitetsavgifter, gir skattemessig fradrag for bedriften. Dette fordi kunstengasjementet sees på som et velferdstiltak.3Kilde: Skatteetaten
 • Den ansatte betaler en årlig medlemsavgift, på f.eks. kr 2000,-
 • Samtlige ansatte må få tilbud om å delta i bedriftskunstforeningen, ifølge loven må velferdstiltaket inngå i en generell ordning for å være skattefri.
 • La de ansatte videreutvikle sin kunnskap og smakspreferanser mht. kunst. Øk fokuset på sosiale events og arrangement. Gjerne i samarbeid med regionens profesjonelle kunstmiljø.
 • Utlodding av innkjøpt kunst iht. en treårsperiode. En gang i løpet av denne treårsperioden vil det enkelte medlem bli trukket ut til å velge et kunstverk. Hvis du ikke ble trukket ut det første eller det andre året, er du sikker vinner det tredje året.
 • Artsync Software tilbyr en web- og app-løsning for å administrere medlemmer og kunst, dette med pålogging.
 • Ta i bruk Artsync Software for å organisere arbeidet med bedriftskunstforeningen. IT-løsningen frigjør tid, slik at ledelsen, styret eller de tillitsvalgte kan fokusere på foreningens primære aktiviteter.
 • Artsync Softwares nettbaserte administrasjonssystem gir ledelsen, styret eller de tillitsvalgte i foreningen verktøy mht. CRM, medlemms- og målgruppeutvikling, samt økonomistyring (jf. info-videoen over)

Oppsummert:

Bedriftskunstforeningene er et populært velferdstiltak.

  • Bedrifter kan skattefritt bevilge penger til bedriftskunstforeningen, det årlige maksbeløpet er kr 2000,- per medlem.
  • Bedriftskunstforeningens lovlig valgte styre forvalter midlene slik at flest mulig ansatte får tilgang til godet.
  • Enten bedriftskunstforeningen/medlemmene organiserer aktiviteten selv, eller får den levert av andre aktører, f.eks. ArtSync Software, utløser ikke dette skatteplikt for den enkelte.

Argumentasjon for å videreføre tradisjonen – bedriftskunstforeningene har flere gunstige ringvirkninger, både for medarbeiderne, arbeidsgiveren og eksterne.

 • Bedriften tiltrekker seg dyktige, unge arbeidstagere – og man viser at man er up-to-date, eller à jour.
 • Ny forskning viser at kompetente, velutdannede unge arbeidstagere bruker kunstutstillinger som både hjernetrim og stressmestring.4The Observer: Forget yoga, under-30s use museums and galleries to de-stress https://bit.ly/2RWT2yF
 • Arbeidstagernes kunstinteresse, med sosiale arrangement o.l., kan øke team- og lykkefølelsen til medarbeiderne.5Springer Academic Journals: «Do the arts make you happy?» Chris Hand at Kingston Business School
 • Man tar samfunnsansvar, og støtter opp om den lokale kunstscenen – kunstnere, kunstforhandlere og visningssteder.
 • Innkjøp av unge kunstnere er en fin måte å vise frem bedriftens og organisasjonens filantropiske side.
 • Et visuelt kunstverk kan være starten på en interessant samtale, og viser kundene dine at du har god smak, samt er med på å overbevise kundene om at selskapet er dynamisk og følger med i samfunnsutviklingen.6Medium Corp – The Changing Role of Corporate Art Collections https://bit.ly/2W7SDbl
 • Artsync Software reduseres tiden som går med til å administrere bedriftskunstforeningen.

Har du spørsmål om de nye skattereglene kontakt siviløkonom og kunstrådgiver Kjartan Lindland, tlf. +4795999302

Foto i toppen: Kunst og Kaffe-omvisning på Kunsthall Stavanger 20. februar 2019, i utstillingen HURTS WORST av Amanda Ross-Ho, med direktør og kurator Hanne Mugaas.
Annonse