Kunstauskjon-markedet-Skand

Kunstomsetningen 1970–2012

Ferske tall fra innkrevingen og registreringen av den norske kunstavgiften, viser en liten oppgang i kunstsalget for 2011 sammenlignet med året før (inkl. følgerett). Ser man på utviklingen av det norske kunstmarkedet i et noe lengre perspektiv, kan det tyde på et bunnnivå ble nådd i 2009 og at markedet er inne i en stigende trend. Sammenlignet med 2010 er oppgangen i den nominelle omsetningen for 2011 på 4,4 %, mens den reelle oppgangen målt i faste kroner er på skarve 0,6 %.

Tall fra det offentlige organet som står for innkrevingen av den norske kunstavgiften, fungerer som en indikator på utviklingen i det nasjonale kunstmarkedet. Den grå grafen i diagrammet under viser reell omsetning omregnet i 1997-kroner. Den sorte grafen viser utjevnet omsetning iht. et glidende gjennomsnitt på fire år. Ifølge denne gjennomsnittskurven er fremdeles kunstmarkedet i en nedadgående trend, men reell omsetning har økt de to siste årene sammenlignet med 2009 (jf. diagram).

Omsetningen av kunst i Norge de siste 40 åra SSB og BKH
Datagrunnlaget for diagrammet hentes fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Bildende kunstneres hjelpefond (BKH) – dvs. nasjonalt register for kunstavgiften.

Ved bruk av den fireårige GG-beregningen over, ser man at volumet på det reelle kunstsalget i Norge er i ferd med å bryte opp gjennom det glidende gjennomsnittet, og ligger i 2011 likt med gjennomsnittskurven. Dette kan tolkes som et tegn på at kunstomsetningen er i en stigende trend.

En forklaring på svingningene i omsetningen av kunst, kan være det enkle faktum at folk har mindre penger mellom hendene i urolige økonomiske nedgangstider. Slik som f.eks. på slutten av 1980- og begynnelsen av 90-tallet. Et annet mindre kjent fenomen er at folk som eier kunst tviholder på kunsten sin under økonomiske nedgangstider, siden faren for å «brenne» det på auksjon eller ev. å måtte selge det til skambud føles overhengende. Det er rett og slett mindre kvalitetskunst til salgs ved resesjon og nedgangskonjunkturer.

Den totale omsetningen av kunst i Norge var på rundt 559 millioner kroner i 2011 (nominelt), dette ifølge Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH). Det er ikke nødvendigvis slik at høye salgstall er positivt for kunstmarkedet. Høydare i omsetnings- og prisutviklingen kan skyldes bobler og spekulasjon. Et sunnhetstegn er om kunsten som kjøpes henges opp på veggene hjemme hos folk, og ikke pakkes i bobleplast for å settes bort på et lager (les: investorer som spekulerer i prissvingninger).

Her er noen betraktninger rundt prismekanismer og utviklingsindikatorer i kunstmarkedet.